Stať sa klientom

Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI

Zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI bolo slávnostne otvorené dňa 1.12.2021 

Zariadenie má kapacitu 40 miest sa o klientov a chod zariadenia sa stará 30-členný personál, vrátane opatrovateliek či zdravotných sestier. V zrekonštruovaných a moderne zariadených priestoroch s výťahom sa nachádza jedáleň, zimná záhrada, viacúčelová terapeutická miestnosť či kuchynka. Klienti majú k dispozícii nové kompletne zariadené jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením. Zariadenie disponuje aj izbami vybavenými polohovateľnými posteľami pre úplne imobilných občanov, čo nám umožňuje prijímať aj úplne ležiacich odkázaných občanov.

Pri nástupe do zariadenia je potrebné odovzdať v kompletnom stave Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Súčasťou žiadosti o zabezpečenie sú povinné prílohy. Prílohy sa predkladajú v kópii, originál sa nevyžaduje.

Občan k žiadosti o zabezpečenie prikladá tieto povinné prílohy:

  1. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt,
  2. posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu,
  3. potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme, alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme občana,
  4. doklady o majetkových pomeroch, alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.
  5. občan s trvalým pobytom v Žiari nad hronom podáva "Žiadosť o posúdenie odkázanosti".

 

Žiadosť s prílohami môžete odovzdať osobne v zariadení na sociálnom úseku prípadne odoslať poštou na adresu zariadenia:

DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
Zariadenie pre seniorov
Ul. SNP 1247/16A
965 01 Žiar nad Hronom

alebo Žiadosť môžete vyplniť online na https://www.dods.sk/ziadost?id=b734f4.