Naše služby

Zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI n.o. 

  • poskytuje odborné činnosti:

- sociálne poradenstvo

- sociálnu rehabilitáciu

  • zabezpečuje odborné činnosti:

- rozvoj pracovných zručností

- ošetrovateľskú starostlivosť

  • poskytuje obslužné činnosti:

- ubytovanie

- stravovanie v rozsahu 5 jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

  • poskytuje ďalšie činnosti:

- osobné vybavenie

  • zabezpečuje ďalšie činnosti:

- záujmová činnosť

  • utvára podmienky na ďalšie činnosti:

- uschova cenných vecí