Naše služby

Prioritou našej starostlivosti je rešpektovanie a napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby, individuálne plánovanie a individuálny prístup ku klientovi, za účelom zvyšovania kvality života. Pre našich seniorov vytvárame podmienky na prežitie čo najkvalitnejšieho bežného dňa.

Každý človek je výnimočná osobnosť, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Má svoje potreby, očakávania, požiadavky. Cieľom starostlivosti v našom zariadení je, aby seniori dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa ich dispozícií, ktoré sú u každého človeka iné.

V našom zariadení pre seniorov poskytujeme

SOCIÁLNE PORADENSTVO


Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť pracovníkov predstavujú pre našich klientov významnú podporu a oporu. Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálne pracovníčky. Cieľovou skupinou sú samotní prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby. Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinové. Informácie podávame najčastejšie osobne, telefonicky, mailom, alebo písomne.

SOCIÁLNU REHABILITÁCIU


V našom DOMOVE PRI KAŠTIELI n.o.vytvárame podmienky a zabezpečujeme záujmovú činnosť pre našich klientov v rámci svojich možností a podľa ich záujmu aj v rámci vypracovaných individuálnych plánov. Vykonávame a zabezpečujeme záujmovú činnosť, pod čím sa rozumie napr. kultúrna činnosť, športová činnosť a rekreačná a vzdelávacia činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. V rámci záujmovej činnosti individuálnych plánov sa tiež realizujú sociálne terapie s prijímateľmi sociálnej služby. 

Realizujeme nasledovné aktivity

 • Každodenné ranné rozcvičky (rozcvičenie všetkých svalových partií).
 • Enkaustika (maliarska technika, pri ktorej sa používa roztavený farebný vosk).
 • Reminiscenčná terapia (aktivizačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť pacienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje. Využíva sa u klientov s rôznymi formami demencie. Cieľom reminiscenčnej liečby je zlepšenie mentálneho stavu pacienta, zlepšenie komunikácie s klientom a odstránenie alebo aspoň zmiernenie tažkostí chorého človeka).
 • Canisterapia s certifikovanými psími terapeutmi, ktorí k nám chodia pod vedením certifikovaného canisterapeuta Miroslava Suja. Pri canisterapii si rôznymi aktivitami so psíkmi naši klienti precvičujú jemnú motoriku horných končatín, hrubú motoriku, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Veľký význam má terapia pri adaptácii novoprijatých klientov, nácviku sebaobslužných úkonov, napríklad nabratie vody pre psa do misky, prenesenie a podanie, tréningu pamäti, pri práci sa rozvíjajú, znovu nadobúdajú, prehlbujú vôľové vlastnosti, rozvíja sa tímovosť, napĺňa sa potreba niekde patriť, odpútava sa pozornosť od nepriaznivého zdravotného stavu. Klienti aktivity nevnímajú ako cvičenie, ale ako motiváciu, povzbudenie k činnosti, ako hru.
 • Vyfarbovanie antistresových omaľovánok.
 • Maľovanie na sklo.

Programy

Ples, Pochovávanie basy, Veľkonočná zábava, Vítanie jari, Stavanie mája, Májová veselica – MAJÁLES, Varenie gulášu, Vianočný večierok, Vianočný koncert, Oslava menín a narodenín, prechádzky v parku, výlety (kúpanie v neďalekých Kúpeľoch v Sklených Tepliciach, posedenie pri čaji v čajovni v Žiari nad Hronom, kávička a koláčik v neďalekej kaviarni, prednášky a mnoho ďalších), účasť na výstavách, prehliadka Kaštiela, rôzne besedy.

Ponúkame pestrú paletu pracovnej a záujmovej činnosti

Ručné práce, spevácke krúžky, počúvanie hudby, hranie spoločenských hier (karty, človeče, nehnevaj sa a pod.), domáce kino, pečenie a varenie, krájanie a sušenie ovocia, starostlivosť o zeleň v interiéri a exteriéri zariadenia.

Prijímatelia nášho zariadenia majú právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky. Aktivity a podujatia vychádzajú aj z požiadaviek samotných prijímateľov. O dianí v zariadení sú prijímatelia informovaní prostredníctvom násteniek, rozhlasu alebo určenými zamestnancami. 

OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ


Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na podporu psychickej, fyzickej a sociálnej pohody prijímateľa. Je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu:

 • aplikujeme postupy a techniky v rámci najnovších vedeckých poznatkov geriatrickej praxe,
 • snažíme sa udržiavať a podporovať optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby našich klientov,je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie nedokážu zabezpečiť sami,
 • zdravotná starostlivosť je zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Dagmar Valachovou,
 • personál ošetrovateľského oddelenia vykonáva najmä podávanie liekov podľa ordinácií lekára, aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, bandáže dolných končatín, sledovanie fyziologických funkcií, zabezpečenie kontrol klientov na odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie, vedie ošetrovateľskú dokumentáciu.

OPATROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ


Opatrovateľská starostlivosť je kľúčovou zložkou v poskytovaní našich služieb klientom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Starostlivosť je komplexná, aktivizujúca, preventívna a plánovaná. Prioritou je dosiahnutie čo najvyššej kvality života seniora vo všetkých jeho fázach, udržanie funkčného stavu a sebestačnosti. Proces opatrovania je praktická disciplína založená na princípoch komplexnosti, aktivizácie a individuálnosti. Personál opatrovateľského oddelenia poskytuje pomoc prijímateľom najmä pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, stravovaní a pitnom režime, zmenách polôh tela, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami, vedie opatrovateľskú dokumentáciu.

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI


Ubytovanie

Zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI n.o. je dvojposchodová budova, rozdelená na prízemie a prvé poschodie. Klienti majú v dispozícii nové kompletne zariadené jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením. Každá izba je vybavená štandardným nábytkom zariadenia, zároveň klienti majú možnosť využiť bezplatné pripojenie na internet. Izby na prízemí disponujú balkónom.

Stravovanie

 

Našim klientom poskytujeme racionálnu stravu v rozsahu 5 jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) aj diabetickú v rozsahu 6 jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera). V našom zariadení sa snažíme riadiť zásadami racionálnej stravy a zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. Teda strava obsahuje všetky dôležité živiny v zodpovedajúcej kvalite a množstve, dostatok vlákniny, vitamínov, minerálov s nižším obsahom živočíšnych tukov. Dohliadame hlavne na to, aby strava obsahovala najmä kvalitné bielkoviny pre zachovanie svalovej hmoty (preto zaraďujeme do jedálneho lístka mäso, ryby, ktoré obsahujú kvalitné bielkoviny a nepostrádateľné mastné kyseliny). Nevynechávame samozrejme ani komplexné sacharidy: ryžu, cestoviny, celozrnné pečivo, obilniny a strukoviny.

Strava sa podáva v jedálni v našom zariadení a v odôvodnených prípadoch na izbe klienta. Jedálne lístky sú dostupné na nástenkách a na našej internetovej stránke : Jedálny lístok

Upratovanie, pranie a žehlenie

Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme v spolupráci s dodávateľskou firmou vo veľkokapacitnej práčovni, ktorá  poskytuje vysokú kvalitu prania, žehlenia a dezinfekcie bielizne, čím sa staráme o hygienu našich klientov. Značenie bielizne a šatstva zabezpečuje náš personál prostredníctvom šijacieho stroja. Upratovanie a dezinfekcia v spoločných priestoroch a v izbách klientov sa vykonáva denne. V prevádzke dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia.

ĎALŠIE ČINNOSTI


 • Osobné vybavenie
 • Úschova cenných vecí
 • Pedikúra, manikúra, kadernícke služby
 • Duchovná služba (sv. omše, vysluhovanie sviatostí): naši klienti majú možnosť zúčastniť sa svätej spovede každý prvý piatok v mesiaci. Na základe dohody s pánom dekanom sa u nás konajú nedeľné Sväté omše, na ktorých sa klienti aktívne zúčastňujú.
 • Zabezpečenie a donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných nákupov
 • Spoločné priestory na spoločné stretávania sa klientov
 • Zabezpečenie telefonického kontaktu s príbuznými
 • Spoločná jedáleň s obsluhouI
 • Internet
 • Knižnica
 • Petangové ihrisko, minigolf
 • Stacionárny bicykel
 • Letný altánok s možnosťou grilovania a opekania
 • Parkovisko pre klientov zariadenia